Commissie

De bij besluit van B & W van 15 juni 1965 ingestelde Straatnamencommissie heeft tot  taak om voor nieuw aan te leggen straten een straatnaam te kiezen.
De Straatnamencommissie komt vier per jaar in vergadering bijeen en kiest na zorgvuldige afweging  een naam voor de te benoemen straat. Deze gekozen naam wordt vervolgens ter kennis gebracht aan de betreffende Dorps-en wijkraden, die vervolgens hun mening hierover kunnen geven. Aan de hand van een door de afdeling Vastgoedinformatie vervaardigde tekening wordt ook het beloop van de nieuwe straat vastgesteld. Vervolgens gaat er een advies van de  Clustermanager BMO, (uit hoofde van zijn functie  voorzitter van de Straatnamencommissie), naar het college van B & W. Als B & W het advies overneemt, wordt de nieuwe straatnaam bij B & W- besluit vastgesteld.
Dit besluit gaat vervolgens voor nadere uitwerking naar de secretaris van de Straatnamencommissie. Hij zorg vervolgens dat diverse instanties op de hoogte worden gebracht van deze nieuwe straatnaam en gaat over tot het bestellen en plaatsen van de nieuwe straatnaamborden.

De straatnamencommissie is thans uit de volgende personen samengesteld:

J.H. ten Voorde Voorzitter ( Clustermanager BMO )
W..J.E. Berns Leraar (zitting namens Ver. Oudheidkamer Twente)
B. Kesler-Leppink Chef de Bureau Advocatenkantoor
J.G. Vos Leraar aardrijkskunde
H.L.B. van der Sluis-Weber Kunsthistorica / Neerlandica / Publiciste
L. Koppelman Directeur TNT post
P. te Velde Verkeersdeskundige
H.G.R. Gortemaker Secretaris, tevens adviserend lid, belast met huisnummering en straatnaamgeving

 

De Huisnummering

De huisnummering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de afdeling Vastgoedinformatie, die ook belast is met onder meer het bestellen van en het leveren van de tekst voor de nieuwe straatnaamborden die vervolgens door de afdeling OB-verkeersmeubilair worden geplaatst. De huisnummerplaatjes worden niet van gemeentewege aan de muur van een nieuw gebouwde woning aangebracht. Dit dient door de bewoner of eigenaar zelf te gebeuren. In de praktijk komt het er vaak op neer dat het huisnummerplaatje door de bouwer (aannemer) van de nieuwe woning wordt aangebracht. Een uitzondering op de regel vormt de omstandigheid dat er van gemeentewege een vernummering van bestaande huisnummers plaatsvindt, in dit geval zal de gemeente de kosten voor haar rekening nemen. 

R. Gortemaker,
Secretaris.