Boakenweg

Toelichting

Naar het "Boaken" van de Usseleresch welke plaats wordt aangeduid door de hier staande eeuwenoude vlierstruik.

Beschrijving

Van de Ruilverkavelingsweg in n.w.-richting tot de Usseleresweg.

Geschiedenis

Naar het "boaken" (baken of middelpunt) van de Usseler Es, waarvan de plaats zeer waarschijnlijk wordt aangeduid door de aan deze weg staande eeuwenoude vlierboom. Elke es heeft waarschijnlijk zijn "boaken" gehad, waarvan meer voorkomende benamingen als "De Boakenkamp", "n Boakenbrink". Het "Boakenstuk" en "Boakenbree" nog getuigen. Op de Usseler Es ligt vlak bij de vlierboom een stuk bouwland, genaamd "Het Boaken" en in een huurcontract van 1796 wordt gesproken van: "een stukke landt op de boaken, behorende bij het erve Habertink aan de Usseler Es". Ook heet een stuk bouwland in de nabijheid "Het Hilgenhues", de plaats aangevende, waar vroeger een heiligenbeeld heeft gestaan. Nadat het Christendom ingang had gevonden, zijn namelijk dikwijls onder of nabij de boakenbomen kapellen of staties opgericht. Deze gegevens versterken de mening, dat het boaken van de Usseler Es inderdaad op de aangeduide plaats was gelegen. Ofschoon volgens oudheidkundigen de juiste betekenis van deze boakens niet bekend is, moet als vaststaand worden aangenomen, dat het vanouds gewichtige plaatsen voor de om de essen wonende boeren zijn geweest, waar mogelijk vergaderingen werden gehouden of recht werd gesproken (besluit van de burgemeester van Enschede (11 mei 1943). Ruiverkaveling Usseler Es 1941.